Hluboko v údolí IseluDeep in the Isel valley

Na průzkum hlubokých soutěsek v údolí Iselu přišla řeč během této sezóny několikrát, ale nikdy jsme se nedostali dál než k teoretizování. Věděli jsme o 3 “durchbruch” úsecích: Isel, Kalserbach a Defereggenbach. Ačkoliv jsme byli zvědaví na nám dosud neznámou řeku, nikdo nechtěl obětovat 1 nebo 2 dny zaručeně kvalitního ježdění na dobře známých částech řek za nejistý žážitek na jednom z durchbruchů.

Ale jakmile se přiblížil konec sezóny, nutkání zkusit neznámý úsek zesílilo. A tak jsem v polovině října v údolí Iselu a snažím se alespoň něco zahlédnout mezi strmými stěnami Isel-durchbruchu a najít důvod proč to nejet. Nicméně všechno, co jsme měli šanci vidět, se zdálo sjízné a protože dobře známe obecné pravidlo “tam kam nevidíme, nemůže bejt nic zásadního” se rozhodujeme dát na vodu. Úsek se ukázal být jako pěkný, s poměrně souvislým nájezdem do soutěsky včetně několika pěkných skoků. Velký vracák napravo a hromadou dřeva značí první povinné přenášení, protože řeka se zde prodírá úzkou štěrbinou u levé stěny. Po slanění nějakých 20 metrů na pravém břehu přichází další přenáška šestkového místa, kde největším problémem je téměř jisté čelo do levé stěny ve vysoké rychlosti. Takže slaňujeme podruhé. Jakmile opět sednete na vodu, posledních 150 metrů soutěsky tvoří krátká technická pasáž a konečný asi 10 metrů vysoků slajd. Ukazuje se, že levá stopa, kterou jsme si zvolili, nebyla tak dobrá, jak jsme očekávali, levý střed nebo střed se osvědčil mnohem víc. Pod slajdem je velká lagune, kde můžete posbírat kamarády, následuje rozbity stupeň, který nám přišlo zbytečný jet a ničit lodě, a jste na konci. Protože nebylo moc na výběr s dalšími řekami, pokračovali jsme jsme Virgen schluchtem za nízké vody, který nám alespoň dodal pocit, že jsme pádlovali. Když to shrnu, Isel-durchbruch je sice pěkný, ale moc krátký a poměr jízda/přenášení mluví značně v jeho neprospěch. Nicméně to byl dobrý počin na ukončení letošní sezóny (alespoň v Evropě).

Podívejte se na video od Vojty Hejtmánka (Rocks and Water productions)

Deep in Iseltal from ROCKS & WATER production on Vimeo.

The idea of exploring deep gorges in the Isel valley came up couple times during this season, but we never managed to move past the theory. There are 3 durchbruch sections we knew of: Isel, Kalserbach and Defereggenbach. While curious about the uknown, none of us was willing to sacrifice 1 or 2 days of fun guaranteed on well-known sections for uncertain experience in one of the durchbruch canyons.
But with the end of this year’s season coming close, the urge to explore an unknown run got stronger. And so in the middle on October, I found myself in the Isel Valley trying to get a peek between steep walls of the Isel-durchbruch and find a reason not to go. Everything we could see seemed ok to go and led by a general rule ‘there can’t be any major features where we couldn’t see’ we decided to put on. The run turned out to be a nice one, with quite continuous lead-in to the box canyon with several nice drops. Big eddy on the right and a pile of timber marks first compulsory portage as the river squeezes through a narrow slot by the left wall. After rappelling down some 20 meters on the river right, immediately comes another portage of a WW VI combo where the biggest problem would be almost certain pitton into the left wall in high speed. So we rappelled once more. Once you put on the water again, last 150m of the canyon contain short technical passage and then the final exit slide approximately 10m in height. Turns out that the left line we decided to stick was not as good as we expected, middle or middle-left proved to be much better. There is a big lagoon at the bottom where you can pick up the pieces of your friends, then another manky drop which we didn’t find worth running/ruining our boats and you’re finished. Not having many other options, we carried on with a low water Virgen schlucht section which at least provided some regular boating. All in all the run is nice but short and the paddle/portage ratio is very poor here. Anyway, it was a good run to close this year’s seaon (at least in Europe).

Check out the video from Vojta Hejtmanek (Rocks and Water productions)

Deep in Iseltal from ROCKS & WATER production on Vimeo.

You may also like...

Napsat komentář